History

Photography – Count Andrzej Potocki in the company of guests

Fotografia – Hrabia Antoni Potocki w towarzystwie gości

paper, Bończa, around 1930

Jedna z niewielu zachowanych do dzisiaj fotografii ukazujących ziemian z terenu ówczesnego powiatu krasnostawskiego. Wykonana we wnętrzu klasycystycznego XVIII-wiecznego dworu w Bończy. Na zdjęciu oprócz właściciela majątku w Bończy Antoniego Potockiego (pierwszy od lewej) ukazani są: starosta krasnostawski Wacław Krzyżanowski, prezes Syndykatu Ignacy Uzdowski, właściciel majątku w Boruniu Tomasz Watson, prefekt szkół w Chełmie ksiądz Andrzej Suchara, dzierżawca majątku w Surhowie Zygmunt Skolimowski, księgarz Stanisław Leszczyński i właściciel majątku Żdżanne Robert Ludomir Smorczewski. W tle na ścianie znajduje się dywan, na nim widoczne elementy orientalnego uzbrojenia. Ziemianie zamieszkali na terenie powiatu krasnostawskiego pełnili ważną funkcję społeczną, polityczną, kulturalną i ekonomiczną.

Często to z ich inicjatywy powstawały np. organizacje oświatowe takie jak m.in. Polska Macierz Szkolna, Towarzystwo Szkół Ludowych, rolnicze (Kółka Rolnicze), spółdzielnie przetwórcze, handlowe i kredytowe. Poprzez działalność Kółek Rolniczych (będących najmniejszym z ogniw Centralnego Towarzystwa Rolniczego), wspierano rozwój rolnictwa promując nowe rodzaje upraw i hodowli, udzielano pomocy przy zakupie maszyn rolniczych oraz sprzedaży produktów roślinnych i hodowlanych. Druga wojna światowa była początkiem końca warstwy ziemiańskiej. Ostateczny kres wielkiej własności ziemskiej nastąpił wraz z zajęciem Polski przez wojska sowieckie w 1944 i 1945 roku oraz objęciem władzy w kraju przez komunistów, którzy za cel postawili sobie zniszczenie ziemiaństwa jako klasy, konfiskując nie tylko ziemię o czym była mowa w dekrecie o reformie rolnej z 6 września 1944 roku, ale również domy, dwory i pałace wraz z całym ich wyposażeniem (w tym rodzinne archiwa księgozbiory oraz dzieła sztuki). Eksponat zakupiony do zbiorów w 1975 roku.

 

Fotografia – Hrabia Andrzej Potocki w towarzystwie gości
Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions