Informacje ogólne

Muzeum Regionalne w Krasnymstawie

Adres:

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5 A

22-300 Krasnystaw

tel. / fax. (82) 576-36-63

Muzeum czynne codziennie

Praca Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie w okresie światecznym

29 marca - 8.00 - 12.00
30 marca - nieczynne
31 marca - nieczynne
1 kwietnia - nieczynne

(oprócz poniedziałków i świąt) 

wtorek - piątek 8.00- 16.00

sobota 10.00- 15.00

niedziela 10.00- 15.00

Ceny biletów

normalny: 14,00 zł

ulgowy: 8,00 zł

rodzinny: 30,00 zł - przeznaczony maksymalnie dla dwóch osób dorosłych, mających pod opieką do pięciorga dzieci do lat 18

Dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny

udział w lekcji muzealnej dla młodzieży szkolnej jest bezpłatny

W czwartki wstęp bezpłatny

Ikona pdfZarządzenie Nr 5/2023 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie pozyskiwania przychodów z prowadzonej działalności, ustalenia dnia wolnego od opłat, określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [250.16 KB]

Ikona pdfREGULAMIN POSTĘPOWANIA DLA ZWIEDZAJĄCYCH MUZEUM REGIONALNE W KRASNYMSTAWIE Obowiązujący od dnia 04 listopada 2020 roku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [391.86 KB]


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Muzeum Regionalne w Krasnymstawie (ul. Piłsudskiego 5a, 22-300 Krasnystaw, e-mail.: sekretariat@muzeumkrasnystaw.pl, tel.: (82) 576-36-63
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@muzeumkrasnystaw.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Dane będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w tym związanych z gromadzeniem i trwałą ochroną dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowaniem o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianiem podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowaniem wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianiem korzystania ze zgromadzonych zbiorów.
4) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 902) oraz innymi przepisami prawa.
5) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 oraz w celach archiwalnych przez okresy wynikające z jednolitego rzeczowego wykazu akt bądź przepisów archiwalnych.
6) Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą być również udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem.
7) Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
8) Dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
9) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
10) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez Administratora.

Powrót
Najnowsze wydarzenia
Najnowsze wydarzenia
Wirtualne zwiedzanie
Wirtualne zwiedzanie
Galeria
Galeria Dawny Krasnystaw
Wystawy
Wystawy